logopefc logo


+421 911 463 886
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo
    pefc logo


: +421 911 463 886
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Územie mestských lesov

Text v krátkej dobe doplníme...

Náučný chodník Serpentíny Urpín bol vybudovaný Mestom Banská Bystrica v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o v roku 2014.

Je určený pre širokú verejnosť, deti a mládež, ktorého cieľom je didakticky pomôcť pedagógom pri výučbe environmentálnej výchovy, podporovať aktívny pohyb a turistiku širokej verejnosti. Výhodou je situovanie chodníka v prímestskej lokalite, čo predurčuje pre návštevníkov ľahkú dostupnosť a finančnú nenáročnosť na cestovné náklady.

Chodník je navrhnutý ako   obojsmerný, stredné náročný, líniový, peší chodník s prírodovedným zameraním s dĺžkou 3,6 km. Východiskový bod je pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto, pokračuje cez Urpín, popod Vartovku do koncového bodu pri bývalom skokanskom mostíku na Žltých pieskoch. Náučný chodník pozostáva z 12 zastávok s informačnými panelmi s environmentálnou, astrologickou, lesníckou ,  historickou tematikou a interaktívnych prvkov.

Celé trasovanie náučného chodníka vedie po existujúcich chodníkoch s prirodzene zhutneným povrchom.

Riešenie úprav ako aj konštrukcie objektov drobnej architektúry – infotabule, lavičky a  interaktívne prvky, sú vyhotovené v prírodnom štýle z drevnej hmoty . Smerovníky sú vyhotovené v tvare už jestvujúcich smerových tabúľ, charakterizujúcich lokalitu Urpína.

Projekt na predloženie žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu spracovali za Mesto Banská Bystrica – zamestnanci mesta - Voskárová, Georgievska, Žilincová, za UHA BB – Surovec, Balogová a za Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. – Apfel.

Na základe zadefinovaných tém jednotlivých stanovíšť boli v procese realizácie oslovení a do spracovania sa zapojili - za Mesto Banská Bystrica a Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. už uvedený členovia prac. skupiny, pracovníci Hvezdárne v Banskej Bystrici na infotabuly č.3 a 9, pracovníci Správy CHKO Poľana na infotabuly č.5,7 a 8, Július Burkovský na infotabuly č.2, pán Selecký zo Stredoslovenského  múzea na infotabuly č.1, 11 a 13, pani Martincová z Stredoslovenského   múzea na infotabuly č. 4,5,8 a 11, NLC Zvolen na infotabuly č.12, pán Olšanský z Geologického ústavu Dionýza Štúra na infotabuly č.2. Pravopis redigovala pani Benčíková.

Slávnostné lavice a plastiky osadené na infotabuliach (12 ks) vyrobil umelecký rezbár pán Jánoš.

NCH bol otvorený dňa 30.9.2014 pánom primátorom Petrom Gogolom.

Na NCH bolo osadených na 12 stanovištiach celkovo 15 drevených nosičov, z čoho na 14 boli umiestnené infotabule a 1 bola drevená zvonkohra. Na stanovišti č.7 bolo zriadené interaktívne miesto vo forme preliezky a osadené 4 ks vtáčích búdok. Z celkovej dĺžky 3600 m chodníku bolo zemnými prácami , hrabaním a vypílením prirodzeného zmladenie okolo chodníku ošetrených 2600 m.

Na návrh Ing.arch.Surovca boli na tabuliach pánom Stanislavom Parobkom stvárnené kresby pavúčikov Stepníkov podľa vzoru stepníka červeného, ktorý sa v minulosti vyskytoval v PR Urpínska lesostep. Pavúčik sa stal pre deti sprievodcom, pri čom je na každej tabuly znázornený podľa témy, ktorú tabula riešila.

Drevené nosiče boli vyrobené z guľatiny dreviny smrekovec opadavý, nosná plocha pre infotabulu je z drevotriesky. Nosiče boli natreté farbou firmy Johnstones, odtieň dub , vodou riediteľná farba. Strecha bola riešená z dosiek položených na drevený rám.

Slávnostné lavičky 2 ks a a 2 ks obyčajné boli vyrobené z dubového dreva.

Pre nasmerovanie návštevníkov bolo osadených 15 ks smerovníkov.

V doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci, v lesoch vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, sa nachádza jedinečná kultúrna pamiatka na splavovanie rovnaného dreva – vodný žľab. Vybudovali ho pravdepodobne už v 19. storočí a za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásili v roku 2000. Vodný žľab v celkovej dĺžke 2 450 m sa za dlhé roky značne poškodil a zostal čiastočne znefunkčnený. Vďaka iniciatíve Mesta Banská Bystrica vznikol zámer opravy vodného žľabu Rakytovo v náklade 1 a pol milióna korún, ako súčasť projektu „Rozvoja turistickej infraštruktúry mesta Banská Bystrica“. Tento projekt fi nančne podporila zo svojich fondov Európska únia, Slovenská republika a mesto Banská Bystrica. Celá konštrukcia vodného žľabu je z dreva – zo smreka a jedle, bez použitia iného materiálu, napríklad železa či plastov. Rekonštrukcia vodného žľabu zrealizovaná v roku 2006 je výsledkom remeselného majstrovstva a úsilia pracovníkov Mestských lesov s. r. o. Banská Bystrica. Obnovený vodný žľab bol verejnosti slávnostne predstavený v rámci Lesníckych dní 27.4.2007.


HISTÓRIA BUDOVANIA VODNÝCH ŽĽABOV

V minulosti sa z listnatého dreva zväčša vyrábalo palivové drevo a pálilo sa drevené uhlie. Z ihličnatého dreva naši predkovia vyrábali úžitkové sortimenty. Doprava od pňa po odvozné miesto bola v lesoch mesta Banská Bystrica zväčša riešená spúšťaním dreva suchými šmykmi, (rizňami), potom vodnými žľabmi a následne splavovaním po vodných tokoch.
V rokoch 1916 – 1921 mesto ročne predalo v priemere 10 tisíc kubických metrov paliva a 9 500 kubických metrov úžitkového
dreva. Z inventúry mestského lesného majstra Ing.Júliusa Petrikovicha z roku 1922 vyplýva, že na území Mestských lesov boli funkčné vodné žľaby v dolinách Cenovo – ten meral 4 650 metrov, Prašnica – mal 1 840 metrov a Rakytovo – dlhý bol 2 400 metrov. Podľa správy Ing. Petrikovicha z roku 1922 napríklad v doline Prašnica sa plavilo ročne od 2 000 do 2 500 priestorových metrov dreva. Pri plavení dreva bolo denne zapotreby 40 až 80 ľudí a splavilo sa 150 priestorových metrov. Množstvo splaveného dreva záviselo od množstva vody vo vodnom žľabe. Pozostatky týchto stavieb z dreva nájdeme vo vodných tokoch hlavne po povodňových škodách, keď dôjde k odkrytiu naplavenín.

KONŠTRUKCIA VODNÉHO ŽĽABU

Do dna koryta potoku sa vo vzdialenosti 3 až 6 metrov uložia priečne guľatiny (pelstre), na ktoré sa položia pozdĺžne rozrezané guľatiny (pôdne) oblou časťou na pelster. Vrchná časť pôdne je vydlabaná do tvaru koryta, aby mohla viesť vodu v pozdĺžnom smere. Z bočnej strany pôdne sa drevenými kolíkmi uchytáva guľatina (bočiak). Bočiaky sú vždy po dva na seba uložené guliače po každej strane pôdne. V exponovaných miestach, v zákrutách, sú ešte posilnené bočnými kolmi zapustenými do dna potoka, prípadne sú tri bočiaky na sebe. Pri rekonštrukcii sa spotrebovalo 267 m3drevnej suroviny. Úplne sa vymenilo 960 metrov pôdní, 4 600 metrov bočiakov a zrekonštruovalo sa, teda očistilo od naplavenín, závalov,
od poškodených a zničených bočiakov, 1 490 metrov vodného žľabu.

TECHNOLÓGIA SPLAVOVANIA DREVA

Počas roka sa vyťažené drevo k vodnému žľabu priblížilo koňmi, ručne alebo suchými žľabmi – rizňami; potom sa porezalo a poštiepalo na metrovicu. Nasledujúcu jar sa pripravená metrovica hádzala postupne do žľabu. Na plynulý pohyb dreva dohliadali hliadky rozostavené pozdĺž žľabu. V ústí vodného žľabu, kde sa malo drevo nakladať na povozy, sa žľab prehradil, čím vzniklo jazierko, z ktorého háčikmi upevnenými na dlhých paliciach pracovníci polená vyhadzovali a ukladali do rovnaní. Rovnané drevo sa mohlo splavovať potokom až do Banskej Bystrice, kde sa zachytilo na „hrabliach“.

BUDÚCNOSŤ VYUŽITIA VODNÉHO ŽĽABU

Súčasné zhodnocovanie drevnej suroviny je výrazne odlišné od čias, keď sa vodné žľaby budovali. Vodný žľab v doline Rakytovo bude slúžiť ako pamiatka zručnosti a vynaliezavosti našichlesníckych predkov a nepochybne upúta aj pozornosť vnímavých turistických návštevníkov Banskej Bystrice a jej okolia.

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. spravujú lesoparky Laskomer, Urpín a Stará kopa.Východzie údaje : schválený územný plán mesta Banská Bystrica z roku 1976 a z neho vyplývajúce úlohy zapracované v generálnom pláne lesného parku Banská Bystrica, prepracované Bioprojektom prímestských lesov vypracovanom pri obnove LHP v roku 1999.

 

Zariadenie lesoparku Laskomer bolo realizované v roku 1996 so stavom vybudovanosti a následného poškodzovania, ako aj zostávajúceho stavu v nasledovnom rozsahu:
 

Zariadenia Vybudované Zničené Zostáva
Tabuľká veľká 3   3
Tabuľka malá 4 4 0
Lavičky 14 4 14
Stoly 7 1 7
Športové zariadenia 5 5 0
Odpadkové koše 4 4 0
Prístrešok 5 1 4
Schody 1   1
Chodník v m 3560   3560
Zrub      
Ohnisko 4   4


Po vybudovaní lesoparku v roku 1996 zhruba v priebehu nasledujúcich 2 – 3 rokov došlo k výraznému poškodzovaniu a ničeniu zariadení lesoparku. Hlavne boli v krátkej dobe zlikvidované športové zariadenia, ukradnuté smetné koše, pravidelne kradnuté hojdačky(2 ks) a zničené všetky informačné tabule k športovým aktivitám. V priebehu rokov 1996 – jar 2007 boli prevádzané opravy zariadení lesoparku nasledovne: vymieňané a opravované lavičky, stoly, prístrešky, dopĺňané hojdačky. Vymenené drevené schody pod elektrovodom. Každý rok bolo prevádzané čistenie chodníkov od lístia a napadaných stromov. Pravidelne každý rok boli čistené priestory okolo lavičiek a prístreškov od odpadkov. V roku 2007 sme začali pri čistení lesoparku spolupracovať zo školami v BB a to zo ZŠ Moskovská a GAS.

Zariadenie lesoparku Urpín a Stará kopa.

Lesopark Urpín.

Nové zariadenia na lesoparku neboli budované. Boli realizované rekonštrukčné práce na chodníku od malej železničnej stanice ku kalvárii (spevňovanie oporných múrov, výmena a náter zábradlia, výrub nebezpečných stromov). Chodník je vo veľmi zlom stave s potrebou generálnej rekonštrukcie. Každoročne je realizované čistenie chodníkov od opadu a napadaných stromov, zbieranie smetí. Dobrá spolupráca je pri čistení zo školami ZŠ Bakossova a GAS.

Lesopark Stará kopa.

Jediné zariadenie v lesoparku bolo vybudované na kóte 713 Stará kopa – štartovacia dráha paraglidistov a rogalistov s osadením prístrešku , 2 ks lavíc a 1 ks stola. Chodníky neboli budované a existujúce nie sú udržiavané.

Turistické chodníky.

V roku 2007 bolo zrealizované vyznačenie a údržba turistických chodníkov v blízkom okolí mesta v doline Laskomer v dĺžke 50 km a na Urpíne a Starej Kope v dĺžke 25 km. Chodníky boli označené miestnym značením, smerovými tabuľami a začiatkom roku 2008 bude spracovaná mapa týchto turistických chodníkov. 

Evidenčné číslo: 461
Výmera chráneného územia: 35 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z  30.6.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 –  ú. od 1.5.2005

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu bohatého výskytu tisu obyčajného  (Taxus baccata L.) v porastoch prirodzeného lesa  Starohorských vrchov.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Podlavice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14 

Evidenčné číslo: 1018
Výmera chráneného územia: 1 279 100 m2
Rok vyhlásenia: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.6/1996 z 20.12.1996

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra

Predmet ochrany: Zabezpečenie ochrany významného tokaniska a hniezdiska tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Dolný Harmanec
Katastrálne územie: Dolný Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12, Banská Bystrica 36-14 

Evidenčné číslo: 1048
Výmera chránenéhoúzemia: 267 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.7/1998 z 30.11.1998

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: CHA je vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany lesných spoločenstiev s  koncentrovaným výskytom rastlinných druhov z čeľade vstavačovitých. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14

Evidenčné číslo: 255
Výmera chráneného územia: 200 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1949
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 1554/1983-32 z 31.3.1983,

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra

Predmet ochrany: Ochrana a štúdium dynamiky vývoja zachovalého karpat. lesa v rôznych  vývojových štádiách s ohľadom na výskyt terciérneho reliktu - tisa  obyčajného, ako aj krasových foriem georeliéfu. Vedeckovýskumné,  náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Harmanec
Katastrálne územie: Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

Evidenčné číslo: 1110
Výmera chráneného územia: 2 224 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 4/2001 z 15.8.2001

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: Ochrana zachov.komplexu klimax.les.spoločenstiev Kremn. vrchov vo 4.až 7.veg. stupni s prir.drev.zložením a typickou prirodz.štruktúrou, miestami až  prales.charakteru, na kt.sú viazané mnohé chránené a ohroz.druhy fauny  mont.stupňa Z. Karpát. 

Lokalizácia
Kraj: Žilinský, Banskobystrický
Okres: Turčianske Teplice, Banská Bystrica
Obec: Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Kordíky, Turček
Katastrálne územie: Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Kordíky, Horný Turček
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kremnica 36-13, Banská Bystrica 36-14 

Evidenčné číslo: 1046
Výmera chráneného územia: 503 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.4/1998 z 8.6.1998

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra

Predmet ochrany: Územie predstavuje jeden z najvačších výskytov tisa obyčajného v oblasti Harmanca.  Príklad v minulosti rozsiahlejšieho zastúpenia tisu v harmaneckých lesoch. PR je mimoriadne vhodná pre vedecký výskum, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Dolný Harmanec
Katastrálne územie: Dolný Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-11, 36-14 názov štandardizovaný bez zmeny 

Evidenčné číslo: 1045
Výmera chráneného územia: 286 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.3/1998 z 8.6.1998, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata). 

Lokalizácia

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

Evidenčné číslo: 1039
Výmera chráneného územia: 45 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.16/1997 z 30.7.1997, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s izolovaným výskytom duba plstnatého (Quercus pubescens) a s hojným výskytom chránených a  ohrozených druhov rastlín a živočíchov. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas