logopefc logo


+421 911 463 886
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo
    pefc logo


: +421 911 463 886
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Mestské Lesy

Hľadáme vhodných kandidátov na pozície:

 

Ľutujeme. momentálne neevidujeme žiadne voľné pracovné pozície...

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Sídlo: Dolný Hrmanec 51
976 03 Dolný Harmanec
Zastúpený: Ing.Blažej Možucha , konateľ s.r.o.
IČO: 31642365 I
Č DPH: SK 2020457142
Zapísaný v Obchodnom registri pod číslom Banská Bystrica, vložka č.3210/S

 

praca s verejnostouMesto, ako vlastník nesmierne krásnych a zachovalých lesov nachádzajúcich sa vôkol neho, vytvárajúcich obraz, ktorý bol impulzom pre vznik historického hesla : „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“ si stanovilo cieľ vážiť si zeleň, prírodu okolo nás a hlavne naučiť občanov mesta, ako ju chrániť a spolupodieľať sa na jej vytváraní. Tento cieľ si mesto Banská Bystrica zadefinovalo vo vypracovaní Stratégie ekonomického rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 v realizačnom cieli 4.2: Zlepšovať starostlivosť o životné prostredie a racionálne využívanie prírodných zdrojov v opatrení 4.2.8.1: Koordinovaná environmentálna výchova.

Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica, ako správca zeleného bohatstva mesta Banská Bystrica uvedomujúc si svoju zodpovednosť voči občanom mesta, ako aj voči svojmu zakladateľovi rozhodli sa vstúpiť do procesu environmentálneho vzdelávania občanov so zameraním na lesníctvo a predkladajú túto „Koncepciu komunikácie, propagácie a environmentálnej výchovy Mestských lesov Banská Bystrica“.

Úvod

Prečo komunikovať:

Povedomie o poslaní a význame lesov a účele ich obhospodarovania je vo verejnosti povrchné. Lesníctvo a lesnícky stav sú v súčasnosti často spochybňované rôznymi záujmovými skupinami od „ochranárov“ až po niektorých politikov na komunálnej a národnej úrovni. Podobné konštatovanie platí aj pre oblasť poľovníctva. Vo všeobecnosti je dosť málo známe za akým účelom sa lesy a zver obhospodarujú, v čom spočíva ich hodnota. Absencia systematickej a odbornej komunikácie v sfére obhospodarovania lesov a poľovníctva má svoje negatívne dôsledky, ktoré sú naviac umocňované často kvalitnou prezentáciou rôznych záujmových skupín.

Aké by mali byť hlavné princípy komunikácie:

• byť adresná pre všetky najvýznamnejšie, najmä problémové cieľové skupiny
• poskytnúť verejnosti pozitívne posolstvo o lesníctve a poľovníctve (celý proces je o ľuďoch a trvalo udržateľnom rozvoji a nie proti nim)
• zdôrazniť potenciálny prínos lesníctva a poľovníctva na lokálnej úrovni
• dodržiavať hlavné princípy komunikácie

Hlavné princípy komunikácie sú:

• diferencovaný prístup podľa cieľovej skupiny, jej záujmu a vzťahu ku problému
• zrozumiteľné a pochopiteľné predstavenie cieľov lesníctva a poľovníctva
• využitie pozitívnych príkladov (vlastných alebo iných)

Prečo vychovávať:

Je mnoho spôsobov, ako chrániť prírodu, les, zver zabraňovať jej ďalšiemu poškodzovaniu a pričiniť sa ojej zveľadenie. Každý z nich však vedie len k dočasným riešeniam, ak vo vzťahu k prírode nezmeníme svoj postoj. Ak sa podarí zmeniť myslenie ľudí a naučiť ich, ako pristupovať k prírode tak, aby sme ju nepoškodzovali, je veľká šanca, že zachováme alebo obnovíme hodnoty, ktoré sa nám tu doposiaľ zachovali. Výchova k ochrane lesa, ochrane fauny a ochrane prírody všeobecne je preto jednou z najdôležitejších činností tak ochrany prírody ako aj lesníctva a poľovníctva.

Cieľové skupiny:

Obce a mesto, obyvateľstvo (=verejnosť)
Návštevníci lesov
Turisti, lyžiari, skialpinisti, skalolezci, horolezci, paraglidisti, snowboardisti, cyklisti
Podnikatelia v cestovnom ruchu
Žiaci a študenti, pedagógovia, vedci
Predstavitelia a zástupcovia orgánov štátnej správy
Poľovníci a rybári
Mimovládne organizácie s environmentálnym zameraním
Politici
Subjekty zabezpečujúce záujmy štátu alebo regiónu (Lesné úrady, ŠOP SR, správcovia vodných zdrojov, správcovia sietí, správcovia komunikácií………..)
Zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov

Cieľom hospodárenia Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o.  je dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, preto sa zúčastnilo v regionálnej certifikácii lesov podľa zásad SFCS a je držiteľom osvedčenia PEFC z roku 2006 platného do roku 2011, že Mestskými lesmi obhospodarovaný majetok je súčasťou certifikovaného regiónu Banská Bystrica - Zvolen. 


PEFC (Program for Endorsement of Forest Certificatin Schemes) – Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém PEFC bol založený v roku 1999 na podnet súkromných vlastníkov lesov. Rada PEFC má sídlo v Luxemburgu. Hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie nezávislou organizáciou. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie. Schéma vychádza z pan-európskych kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia. Certifikačný systém PEFC vytvára rámec pre uznávanie kompatibilných certifikačných systémov. Každá národná certifikačná schéma je vytvorená na základe rôznych kritérií a prispôsobuje sa osobitostiam a špecifikám obhospodarovania lesov v danej krajine. Národné certifikačné systémy zostávajú nezávislé, ale navzájom spolupracujú v rámci PEFC tak, aby bola zaistená porovnateľnosť dreva pri jeho obchodovaní v medzinárodných podmienkach. Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) bol 12. 8. 2005 uznaný Radou PEFC za súčasť schémy PEFC. 44,2 % výmery lesov SR je certifikovaných podľa Slovenského systému certifikácie lesov, ktorý je súčasťou celosvetového systému certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov PEFC

Čítať ďalej...

Mesto Banská Bystrica dostalo lesný majetok podľa výsadnej listiny kráľa Bélu IV. z roku 1255. Tieto lesy boli slobodne využívané do r.1573, kedy Maximiliánovým baníckym poriadkom boli všetky lesy rezervované pre štátne baníctvo. Hospodárenie mesta malo veľmi negatívny dopad na stav lesa, čo je doložené podrobným popisom stavu lesa okolia Banskej Bystrici, pripojeného k lesnému poriadku Maximiliána II. z roku 1565.

Čítať ďalej...

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.  hospodária od roku 1995 na výmere 7363 ha lesných pozemkov. Rozprestierajú sa na území Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov od nadmorskej výšky 340 m.n.m. pri rieke Hron po 1498 m.n.m. na vrchu Malá Krížna.

Čítať ďalej...

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas