UŇADOVO


Evidenčné číslo:
461
Výmera chráneného územia: 35 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z  30.6.1988, 4. stupeň
o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 –  ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu bohatého výskytu tisu
obyčajného  (Taxus baccata L.) v porastoch prirodzeného lesa  Starohorských vrchov. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Podlavice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14 

www.uzemia.enviroportal.sk
Webra solutions s.r.o