SVRČINNÍK


Evidenčné číslo:
1110
Výmera chráneného územia: 2 224 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 4/2001 z 15.8.2001
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana zachov.komplexu klimax.les.spoločenstiev Kremn. vrchov vo 4.až 7.veg. stupni s prir.drev.zložením a typickou prirodz.štruktúrou, miestami až  prales.charakteru, na kt.sú viazané mnohé chránené a ohroz.druhy fauny  mont.stupňa Z. Karpát. 

Lokalizácia
Kraj: Žilinský, Banskobystrický
Okres: Turčianske Teplice, Banská Bystrica
Obec: Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Kordíky, Turček
Katastrálne územie: Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Kordíky, Horný Turček
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kremnica 36-13, Banská Bystrica 36-14 

www.uzemia.enviroportal.sk
Webra solutions s.r.o