PAVELCOVO


Evidenčné číslo:
1045
Výmera chráneného územia: 286 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.3/1998 z 8.6.1998, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana
Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata). 

Lokalizácia

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

www.uzemia.enviroportal.sk
 
Webra solutions s.r.o