Prírode blízke hospodárenie v lese na Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o. ocenené v rámci súťaže

Laureátom súťaže ENIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote,sa stal Kežmarok. Hlavnú cenu súťaže si dnes (1. októbra 2019) prevzali jeho zástupcovia v Žiline počas X. ročníka medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia s podtitulom Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu, nad ktorou prevzal spolu so súťažou ENVIROMESTO 2019 záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos.

Odborná komisia, ktorá hodnotila komplexnosť a prínos realizovaných projektov v jednotlivých súťažných oblastiach a kategóriách, ocenila systémové, kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Pri rozhodovaní zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov. Tých kežmarská samospráva zapojila do verejného života prostredníctvom občianskeho rozpočtu, ktorý využili na kvetinové záhony pri bytových domoch.

V aktuálnom ročníku súťaže sa mohli mestá zapojiť aj do súťaže o štyri tituly v  jednotlivých súťažných oblastiach:

Ocenenie v oblasti A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalo  mesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a obehového hospodárstva, za diverzifikované a nepretržité úsilie pri skvalitňovaní odpadového hospodárstva. Hodnotiaca komisia ocenila jeho inovatívne opatrenia pri recyklovaní odpadu a zriadenie interiérovej galérie „art“ obrazov z recyklovateľných zdrojov.

Ocenenie v oblasti B. Ochrana prírody a  krajiny, zelená infraštruktúra si v Žiline prevzalomesto Banská Bystrica za harmonické prepájanie urbanizovaného prostredia a voľnej prírody a za realizáciu projektov na záchranu biodiverzity, špeciálne za koncepčné a dlhodobé prírode blízke hospodárenie v Mestských lesoch. Hodnotiaca komisia vyzdvihla vyhlásenie pralesových zvyškov v mestských lesoch formou zákazu hospodárskej činnosti a envirovýchovu mesta, zvlášť realizovanie kurzov zameraných na protipovodňové opatrenia a protieróznu ochranu pôdy.

Ocenenie v oblasti C. Ochrana ovzdušia získalo mesto Žilina za uplatňovanie invenčných vzájomne komplementárnych riešení verejnej dopravy, cyklodopravy, bikesharingu, e-mobility s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. Hodnotiaca komisia vyzdvihla Koncepciu rozvoja elektromobility v meste Žilina a Akčný plán mobility mesta Žilina.

Ocenenie v oblasti D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov na zmeny klímy získalo mesto Nitra za kreatívne a aktívne zapojenie obyvateľov a mládeže pri realizácii grantovej schémy „Meň Moje Mesto“. Hodnotiaca komisia vyzdvihla rozmiestnenie 10 meteostaníc, prostredníctvom ktorých mesto získava relevantné údaje o znečistení ovzdušia v monitorovaných oblastiach. Okrem čistoty ovzdušia budú posielať sadu ďalších meteodát (teplota, zrážky a pod.), ktoré bude môcť využívať nielen odborníci, ale aj aj laická verejnosť.

Cenu pre laureáta súťaže - nabíjaciu stanicu/Wallbox  pre autá a jej odbornú montáž venovala Západoslovenská energetika, a. s. Sponzori cien súťaže boli aj Prvá stavebná sporiteľna a. s. a EkoFond SPP. Víťazné mestá v jednotlivých oblastich získali okrem vecných cien aj poukážku v sume 1 000 eur.

Druhý ročník súťaže Enviromesto vyhlásili jej hlavný gestor Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Na súťaži participovali i Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a všetky samosprávne kraje.Pre mestské samosprávy je táto súťaž príležitosťou bilancovať výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Prínosom súťaže je aj vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, ktorá slúži na intenzívnu výmenu skúseností medzi mestami v tejto oblasti.

 

02.10.2019

Webra solutions s.r.o