Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. oslávili 25.výročia založenia firmy.

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. z príležitosti 25.výročia založenia firmy pripravili na Radnici  slávnostný program pre 100 pozvaných hostí. V rámci programu vystúpili trubači na lesných rohoch z Klubu trubačov SR, členovia folklórneho súboru Urpín. Konateľ firmy Ing.Blažej Možucha spolu s primátorom MUDr.Jánom Noskom ocenili diplomom a medailou bývalých zamestnancov firmy, pracovníkov mesta, dodávateľov prác v pestovnej aj ťažbovej činnosti, zamestnancov ŠOP SR a poslancov MsZ.

Vzácny hostia primátor MUDr.Ján Nosko,  Prof.h.c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, Ing.Július Burkovský a konateľ firmy Ing.Blažej Možucha prezentovali novú publikáciu Mestské lesy v zrkadle času pozostávajúcu z dvoch časových schránok. Prvá časová schránka obsahuje historické údaje o lesnom majetku mesta Banská Bystrica z práce vtedajšieho hlavného mestského lesníka Ladislava Hrdinu Oboznámenie  H O S P O D Á R S K Y C H   P O M E R O V vlastníctva   tvoriaceho   lesný   majetok slobodného,   kráľovského,   banského   mesta B A N S K E J   B Y S T R I C E  z roku 1895.  Druhá časová schránka obsahuje faktografické údaje z rokov 1995 až 2018 s časťou predpokladu na roky 2019 – 2028.

Publikácia je ilustrovaná množstvom fotografií z histórie aj súčasnosti.  Z príležitosti výročia bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia lesov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica. V súťaži zvíťazili páni Mgr. Michal Oráč, Ing. Pavol Sokol a Michal Turek a budú ocenení knihami Lesy mesta Banská Bystrica a Mestské lesy Banská Bystrica  v zrkadle času.

autor foto: Michal Oráč

autor foto: Michal Turek

autor foto: Pavol Sokol

03.02.2020

Webra solutions s.r.o