KRÁSNO


Evidenčné číslo:
1018
Výmera chráneného územia: 1 279 100 m2
Rok vyhlásenia: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.6/1996 z 20.12.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Zabezpečenie ochrany významného tokaniska a hniezdiska tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Dolný Harmanec
Katastrálne územie: Dolný Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12, Banská Bystrica 36-14 

www.uzemia.enviroportal.sk
Webra solutions s.r.o