HARMANECKÝ HLBOKÝ JAROK


Evidenčné číslo:
1046
Výmera chráneného územia: 503 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.4/1998 z 8.6.1998
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Územie predstavuje jeden z najvačších výskytov tisa obyčajného v oblasti Harmanca.  Príklad v minulosti rozsiahlejšieho zastúpenia tisu v harmaneckých lesoch. PR je mimoriadne vhodná pre vedecký výskum, náučné a kultúrno-výchovné ciele. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Dolný Harmanec
Katastrálne územie: Dolný Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-11, 36-14 názov štandardizovaný bez zmeny 

www.uzemia.enviroportal.sk
Webra solutions s.r.o