HARMANECKÁ TISINA


Evidenčné číslo:
255
Výmera chráneného územia: 200 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1949
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 1554/1983-32 z 31.3.1983,
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana a štúdium dynamiky vývoja zachovalého karpat. lesa v rôznych  vývojových štádiách s ohľadom na výskyt terciérneho reliktu - tisa  obyčajného, ako aj krasových foriem georeliéfu. Vedeckovýskumné,  náučné a kultúrno-výchovné ciele. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Harmanec
Katastrálne územie: Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

www.uzemia.enviroportal.sk
Webra solutions s.r.o